Met Engramzine willen we zeker geen periodiek digitaal tijdschrift maken, maar gewoon een plaats creëeren voor artikels over boekbanden en hun geschiedenis of de neerslag van hun creatieproces en/of de biografie van de binders.

Er zullen ook artikels komen over het interessegebied van bibliofielen die hier over de vloer komen (vanzelfsprekend enkel na hun toestemming) hetgeen de lezer een blik gunt achter de coulissen van een collectie en de zorg die deze vergt.

Engramzine heeft geen vaste verschijningsdata, redactie of strikt omlijnde lay-out.
Wanneer er een nieuw artikel verschijnt wordt er een mail verzonden naar de geïnteresseerden in ons adressenbestand.

Alle artikels van Engramzine verschijnen in het Nederlands, sommige worden vertaald naar het Engels.

Wenst U de link naar Engramzine niet meer te ontvangen, laat het ons even weten.

Kent U geïnteresseerden voor Engramzine, laat het ons ook weten, we nemen hun emailadres graag op in ons adressenbestand.

wat is Engramzine?

Om een boekband te maken van uitgesneden perkament koos ik voor het boek “Beschouwende en werkdadige Hovenier – Konst of Inleiding tot de waare oeffening der Planten” van Johann Hermann Knoop, uitgegeven “Te Leeuwarden, gedrukt by Abraham Ferwerda, 1753”.

U vindt een volledige werkbeschrijving in bijgevoegd PDF

Uitgesneden perkamenten boekband

In 2015 vertrouwde een klant ons zijn Blaue - atlas toe ter restauratie.

Het betrof hier een perkamenten spitselband, met omgezette randen aan de goot, waarbij, naast de spitsels, ook de kernen van de kapitaalbanden door de band waren gehaald, de kernen waren echter gebroken op de scharnierpunten. We moesten een nieuwe techniek ontwikkelen om de kapitaalbandkernen te verlengen en zo de resterende originele weving te conserveren.

We werkten eerst op modellen omdat we over deze ingreep in onze bibliotheek en op het "wereldwijdeweb" geen informatie terugvonden.

 Lees en bekijk hieronder het volledige verslag in de pdf.

Dit artikel verscheen voor het eerst in de "Bookbinder", het jaarboek van de "Society of Bookbinders" n° 31, 2017. Publicatie op onze website is met instemming van de SoB. SoB 

Engelse vertaling Ayla Van Eechaute.

Restauratie van een perkamenten kapitaalbandkern.

Een uitdaging op onze werktafel!

Hs. IV 138 Chronicon Balduini Ninivensis.

In ons atelier krijgen we boeken uit verschillende eeuwen op onze tafel ter restauratie, sommige met een kleine schade, andere net het tegendeel.
De Hs. IV 138, een kroniek uit de 13e eeuw, zag er niet desastreus uit, maar werd toch één van onze moeilijkere opdrachten. Het zat 'm allemaal in de kleine hoekjes en kantjes en de meeste ingrepen waren na afloop niet meer zichtbaar.

Het volledige verslag in de pdf.

Restauratieverslag van een 13e eeuws handschrift.

Tijdens de lessen kwam het KOHAR Symphony Orchestra & Choir meermaals ter sprake en werd er telkens dieper ingegaan op de op stapel staande productie ter gelegenheid van het jubileum 100 jaar Armeense genocide.

Voor dit jubileum zou ook een herdenkingsalbum en CD worden uitgegeven.

Wij vroegen tijdens ons laatste verblijf in Beiroet aan Nayiri Daghlian, of we een exemplaar van het KOHAR Armenian Songbook kregen. Wij wilden het voorzien van een moderne boekband als dank voor de gastvrije ontvangst welke ons telkens te beurt viel (tja, “Beirut by night" is ons niet echt onbekend en was ons zeker niet onaangenaam!).

Dat was geen probleem, we kregen het exemplaar 1/1000 om aan te werken.

Boekbandbeschrijving in PDF.

Meer over Kohar Library

Kohar Armenian Songbook

Statiestraat 40 B-3290 DIEST - 0032 478 11 22 04 - info@boekbinderij-camps.be